تعرفه های ثبت نام مقالات در همایش

ردیف گــــروهنحوه ارائه عـنوان خدمات--------------*شــــــــرح خـــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات*---------------قیمت(تومان)
1دانشجوییحضوریمقاله اولنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+میان وعده و پذیرایی150/000
2دانشجوییحضوریمقاله دومنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)100/000
3دانشجوییحضوریمقاله سومنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)50/000
4دانشجوییغیر حضوریمقاله اولنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات100/000
5دانشجوییغیر حضوریمقاله دومنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل50/000
6دانشجوییغیر حضوریمقاله سومنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل30/000

1اعضای هیئت علمیحضوریمقاله اولنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+میان وعده و پذیرایی200000
2اعضای هیئت علمیحضوریمقاله دومنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)150000
3اعضای هیئت علمیحضوریمقاله سومنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)80000
4اعضای هیئت علمیغیرحضوریمقاله اولنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات150000
5اعضای هیئت علمیغیرحضوریمقاله دومنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل100000
6اعضای هیئت علمیغیرحضوریمقاله سومنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل50000

1ثبت نام آزادحضوریمقاله اولنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)+حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+میان وعده و پذیرایی250000
2ثبت نام آزادحضوریمقاله دومنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)180000
3ثبت نام آزادحضوریمقاله سومنمایه مقاله در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس(گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان+گواهی حضور برای ارائه دهنده مقاله+سی دی مجموعه مقالات)120000
4ثبت نام آزادغیرحضوریمقاله اولنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات150000
5ثبت نام آزادغیرحضوریمقاله دومنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل120000
6ثبت نام آزادغیرحضوریمقاله سومنمایه مقاله در کنفرانس، ارسال گواهی ارائه مقاله حاوی اسامی تمام نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل80000

فهرست